Sieć swoim zasięgiem obejmuje:

  • parking (HotStot_3)
  • niski parter (jakość słaba)
  • wysoki parter (jakość sygnału bardzo dobra – HotSpot_4)
  • drugie piętro (jakość sygnału bardzo dobra – HotSpot_3)
  • trzecie piętro (jakość sygnału bardzo dobra – HotSpot_1)

Jeżeli posiadasz komputer (laptop) lub inne urządzenie mobilne i chciałbyś się połączyć z siecią w szkole i korzystać z wolnego dostępu to przygotuj następujące informacje:

  • imię i nazwisko, klasa
  • adres e-mail
  • adres MAC urządzenia


Z tymi informacjami zgłoś się do administratora siecią HotSpot p. Karola Kowalskiego. 

Po pisemnej zgodzie otrzymasz dostęp do sieci HotSpot.

 

Regulamin Hot SpotNiniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g/n świadczonych przez Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie (zwanym dalej G1Leszno) użytkownikom (zwanym dalej Użytkownikiem lub Użytkownikami).§1 Postanowienia ogólne

1.  Sieć bezprzewodowa o identyfikatorze sesji SSIDHot Spot przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli, uczniów i pracowników G1LESZNO korzystających z Internetu w celach edukacyjnych.

2.  Dostęp do sieci może być szyfrowany hasłem WPA2-PSK (WiFi Protected Access) w standardzie IEEE 802.11i.

3.  Sieć składa się z punktów dostępowych pracujących w zakresie pasma 2,4 GHz. Karta WiFi Użytkownika powinna być skonfigurowana odpowiednio do nadawanego sygnału Hot Spot G1LESZNO.

4.  Przepustowość łącza jest ograniczona do 5 Mbps (download) i 0,5 Mbps (upload).

5.  Nie wolno korzystać z sieci bezprzewodowej podczas zajęć lekcyjnych bez zgody prowadzącego.

6.  Przed skorzystaniem z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g/n każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.§2 Wyłączenie odpowiedzialności G1LESZNO

1.  G1LESZNO nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.

2.  G1LESZNO nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.

3.  G1LESZNO nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.

4.  G1LESZNO nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.

5.  G1LESZNO nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.

6.  G1LESZNO nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

1.utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika,

2.ujawnienie danych Użytkownika,

3.opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

 

7.  G1LESZNO nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.§3 Obowiązki Użytkowników sieci Hot Spot G1LESZNO


Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g/n odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

1.  Zalogowanie się do sieci bezprzewodowej (WLAN) "HotSpot_n" oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu, gdzie n trakujemy jako numer nadajnika.

2.  Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów: 

a.przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

b.przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,

c.masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

d.transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,

e.próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,

f.rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

g.obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP oraz korzystania z sieci p2p itp.

 

3.  Użytkownikowi nie wolno używać sieci punktów dostępowych, o której mowa w niniejszym Regulaminie, do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom przez okres dłuższy niż 1 dzień w tygodniu.

4.  W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, G1LESZNO ma prawo obniżyć przepustowość łącza, a w przypadku kontunuowania przez niego działań sprzecznych z regulaminem do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej WLAN "HotSpot".

5.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

6.  Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.§4 Postanowienia końcowe

1.  G1LESZNO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.